Vi vill gå från linjära till cirkulära flöden!

Hållbarhet betyder mycket för många och så även för oss. Vi brinner för att hitta lösningar för att tillvarata resurser som annars skulle gå till spillo. Hållbar utveckling innebär att vi ska kunna tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Vi vill helt enkelt vara med och bidra till att lämna över vår planet i bättre skick och med bättre förutsättningar till kommande generationer. Genom att torka material med högt vatteninnehåll och göra så materialet håller längre och kan återanvändas, effektivare kan utnyttja jordens resurser. Vi arbetar också att energioptimera våra lösningar för varje specifik kund för att ha minsta möjliga energianvändning. Vi vill vara en drivkraft mot ett cirkulärt samhälle och arbetar aktivt med FN:s globala mål för hållbar utveckling, vi vill stänga loopen!

Hållbarhet

Vi arbetar aktivt med hållbarhet och specifikt med FN:s hållbarhetsmål. I detta arbete har vi identifierat vilka mål som vi kan vara med och påverka. Detta har vi gjort för att lättare veta var vi ska lägga fokus och därmed nå ett bättre resultat.

 

Dessa mål hoppas vi bidra till genom energioptimerade tekniska lösning för recirkulering av restprodukter från livsmedel och andra typer av material, vilket bidrar till minskat råvaruuttag, minskade utsläpp och återvinning av vatten.

 

Exempelvis kan en tork med en kapacitet på 1100 kg/h ge en minskning av växthusgaser med 980 ton koldioxid per år om det torkade havrefibrerna används till livsmedel istället för foder, 1900 ton vatten kan återcikuleras och 3000 ton värdefullt havrematerial kan återanvändas.

 

För våra tekniska lösningar har vi valt att lägga fokus på återanvändning, energioptimering och vattenåtervinning.

 

Inom Elajokoncernen arbetar vi också med flera aspekter.

 

Läs mer om Elajos hållbarhetsarbete

Läs mer

Ingen hunger

Ingen hunger innebär att hunger ska avskaffas genom tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främjandet av ett hållbart jordbruk.

 

I detta mål har vi valt ut två delmål som vi genom vår verksamhet kan vara med och påverka.

 

Delmål 2.4 Hållbar livsmedelsproduktion och motståndskraftiga jordbruksmetoder

Till detta bidrar vi till hållbar livsmedelsproduktion genom ökat tillvaratagande av restprodukter som återförs tillbaka in i livsmedelskedjan. Detta minskar råvaruutaget i jordbuket.

 

2.C Skapa stabila marknader för jordbruksråvaror och snabb tillgång till marknadsinformation

Här vill vi skapa en efterfrågan på havrefiberrester från havredrycksproduktion och liknande restprodukter. Informera genom vår hemsida och andra kanaler om hur dessa restprodukter kan användas för att skapa en marknad som leder till ökad återvinning

Läs mer

Rent vatten och sanitet för alla

Vatten är en livsnödvändig resurs som behöver förvaltas. Vattenbrist kan hota världens livsmedels-och energiproduktion.

 

Till detta vill vi bidra genom att återvinna vattnet som avgår från blött material när det torkas. Vattnet avgår i gasform men om det kondenseras kan det återvinnas i anläggningen. Detta effektiviserar vattenanvändningen och främjar ett cirkulärt flöde av vatten.

Hållbar konsumtion och produktion

Det här målet innebär att vi ska minska vårt ekologiska avtryck genom att förändra hur vi producerar och konsumerar varor. Detta innebär att naturresurser ska användas på ett ansvarsfullt sätt.

 

Till detta mål bidrar vi med teknik som kan möjliggöra att naturresurserna används på ett mer ansvarsfullt sätt genom att återanvändas eller återvinnas. Detta uppnår vi genom att tillhandahålla teknik som torkar materialet och gör så att det håller längre utan att degradera dess egenskaper. Restprodukter från Plant Based Food & Beverages innehåller oftast fortfarande mycket värdefulla näringsämnen, som fiber och protein, vilket gör det mycket lämpat att fortsätta använda som livsmedel istället för att använda till foder eller andra avsättningsområden. Detta effektiviserar livsmedelsproduktionen samt resursutnyttjandet.

 

Vi vill också att tekniken ska vara så energieffektiv som möjligt, därför integrerar vi våra lösningar i kundens verksamheter för att kunna ta vara på restvärme och andra flöden som kan effektivisera torkprocessen. Ett tillskott av restvärme för att värma upp luften får stora effekter på energianvändningen.

.

Läs mer

Bekämpa klimatförändringarna

Bekämpa klimatförändringarna innebär att vi ska minska utsläpp av växthusgaser. Växthusgaser bidrar till en global uppvärmning av klimatet och målet är att växthusgaserna ska minska så mycket så att uppvärmningen är begränsad till 1,5 grader. Skulle uppvärmningen nå över 2 grader skulle detta kunna få negativa effekter på ekosystem, vatten, hälsa med mera.

 

Vårt bidrag till detta mål ligger i förändringen av användningen av restprodukter. Genom att torka restprodukter kan det användas till mer och ofta bättre saker än tidigare. För reOAT, materialet som kommer från tillverkning av havredryck, är möjligheterna stora för att återanvända och få tillbaka in i livsmedelskedjan genom tillverkning av nya produkter, som komplement eller ersättning i existerande livsmedelsprodukter. Jämför man med hur det ofta används idag, som foder, kan en indirekt effekt av ökat råvaruutnyttjande minska utsläppen av växthusgaser. Detta fås genom att mer av råvaran används som livsmedel. Det vill säga ett effektivare resursutnyttjande.

 

Ett torkat material har också mindre volym och väger inte lika mycket som ett blött. Detta gör att transporternas utsläpp av växthusgaser kan minskas då dessa kan effektiviseras.

Läs mer

Ekosystem och biologisk mångfald

Det här målet innebär ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem och bevarande av biologisk mångfald.

 

Till detta mål vill vi genom ett ökat resursutnyttjande kunna öka effektiviteten för jordbruksmarkerna vilket kan leda till minskad avskogning, då jordbruksmarkerna inte behöver utökas i lika stor utsträckning. Skogen är en viktig del för att bevara den biologiska mångfalden

Stöd från Naturvårdsverket

Projektet med Freeze Dry Unit har beviljat stöd från Naturvårdsverket. Elajo Technology Solutions fick stödet tillsammans med Oxelösunds kommun inom ramen för Stadsinnovationer. 

 

Sammanlagt fick Freeze Dry Unit 1 325 000 kronor i stöd från Naturvårdsverket. Pengarna bidrog till pilottester vid Oxelösunds avloppsreningsverk där fokus var att testa polymerfri avvattning och torkning med Freeze Dry Unit.

 

Sammanlagt fick drygt 50 projekt dela på 68 miljoner kronor från Naturvårdsverket. Projekten omfattar flera kategorier inom stadsutveckling: Avfallshantering, byggnader och byggande, digitala verktyg, ekosystemtjänster och odling, energi, transporter samt vatten och avlopp.

Läs mer på naturvardsverket.se

Läs mer