Livsmedel

Vid produktion av växtbaserad mat och dryck uppstår ett restflöde. Detta kan till exempel vara fiberrester från produktion av havredryck och sojadryck. Dessa restflöden har ett högt värde och kan användas som fullvärdigt livsmedel tack vare det fortfarande höga näringsinnehållet. Dock finns stora utmaningar för att kunna nå livsmedelskvalitet. Dessa kan vara mikrobiella utmaningar eftersom förruttnelseprocessen startar fort, materialet i sig är kladdigt och svårhanterat, volymförändringar i produktionsprocessen, näringsinnehållet får inte förstöras eller ändras och materialet får inte brännas.

Havredryck

Vid havredrycksproduktion bildas ett restflöde av blött havrefiber, reOAT. Földet innehåller flera näringsämnen som till exempel protein och fiber. Torkas materialet kan det återföras in i livsmedelskedjan innan det ruttnar.

Sojadryck

Vid produktionen av sojadryck blir den fast delen av sojan kvar vilket kallas Okara. Okaran innehåller mycket vatten men också flera näringsämnen och kan användas som en värdefull råvara om den tas om hand. Okaran kan till exemplel användas som veganskt köttsubstitut.

Bryggeri

Drav är en biprodukt från bryggningen av öl. Dravet innehåller flera näringsämnen, speciellt protein och fibrer. På grund av den dåliga hållbarheten hos dravet, går mycket av denna till spillo. Torkas dravet avstannar förruttnelseprocessen och dravet kan tas omhand och användas i livsmedelsproduktion som tillsats eller i nya livsmedelsprodukter.

Andra växtbaserade drycker

reCirculating Food Dryer kan användas för att torka flera olika rester från växtbaserade livsmedel och drycker. Rester från produktionen av dessa som torkas kan användas i nya livsmedels-eller djurfoderprodukter som råvara eller komplement.

Torkning behövs inom en rad olika marknader

Avvattning och torkning kan appliceras inom en rad olika marknader. reCriculating Food Dryer lämpar sig väl för torkning av biprodukter från tillverkning av växtbaserade drycker. reCirculating Food Dryer håller en hög hygienisk standard och det torkade materialet kan sedan användas till andra livsmedelsprodukter. Freeze Dry Units unika process för avvattning gör att flera användningsområden öppnar upp sig, likaså möjliggör frysningen en lättare torkning till höga torrhetshalter tack vare enklare torkprocess fri från exempelvis polymerer. Lösningarna kan också kombineras för en hel avvattnings-och torkprocess.

Aquaculture

Aquaculture

Restprodukter från fiskodlingar återfinns i stor utsträckning i form av slam. Detta behövs tas om hand för att kunna återanvändas samt recirkulera vattnet.

Läs mer

Biogas

Biogas

Biogasslam skiljer sig från avloppsslam då de kan innehålla grödor, gödsel, restprodukter från bondgårdar eller kanske slakt-och bryggeriavfall. Slam från biogasanläggningar kan även innehålla avloppsslam eller en mix av olika typer av slam.

Läs mer

Pappersmassa

Pappersmassa

Olika slamfraktioner som uppstår i processen vid papperstillverkningen behöver tas om hand. Detta kan göras genom avvattning och torkning av restavfallet.

Läs mer

Kärnkraft

Kärnkraft

Inom kärnkraftsindustrin uppstår radioaktivt slam. I bland annat jonbytarmassan fångas radioaktiva partiklar upp och bildar ett slamliknande avfall som behöver tas omhand.

Läs mer

Avlopp

Avlopp

Idag avvattnas mycket av det slam som uppkommer i kommunala avloppsreningsverk endast till en torrsubstanshalt mellan 20 och 30 %. Detta medför höga kostnader och andra problem.

Läs mer