Livsmedel

Livsmedel

Vid produktion av växtbaserad mat och dryck uppstår ett restflöde. Detta kan till exempel vara fiberrester från produktion av havredryck och sojadryck. Dessa restflöden har ett högt värde och kan användas som fullvärdigt livsmedel tack vare det fortfarande höga näringsinnehållet. Dock finns stora utmaningar för att kunna nå livsmedelskvalitet. Dessa kan vara mikrobiella utmaningar eftersom förruttnelseprocessen startar fort, materialet i sig är kladdigt och svårhanterat, volymförändringar i produktionsprocessen, näringsinnehållet får inte förstöras eller ändras och materialet får inte brännas.

 

 

reCirculating Food Dryer möjliggör recirkulering av det stora näringsämnesflöde som kommer från restflödet samt tillvaratagandet av det ekonomiska värdet som restprodukten har. Från reCirculating Food Dryer levereras en torkad produkt under en hygienisk process anpassad mot växtbaserade mat-och dryckesprocesser för att uppnå livsmedelskvalitet. Slutprodukten blir lagringsbar och kan sen fungera som råvara till nästa steg i förädlingsprocessen.

 

 

Med reCirculating Food Dryer blir resultatet:

 

 

 • En torkad lagringsbar produkt med livsmedelskvalitet
 • Tillvaratagande av viktiga näringsämnen
 • Återanvändning ger minskade
  • Koldioxidutsläpp
  • Uttag av råmaterial från jordbruket
  • Transporter
 • Uppnå en ny råvara med möjlighet till fortsatt förädling
  • Proteinextraktion
  • Livsmedelsproduktion
  • Forderproduktion
  • Fiskfoderproduktion
 • Integration i verksamheten
 • Fler möjligheter till ekonomisk och miljömässigt hållbar avsättning av produkten

Processen, med och utan reCirculating Food Dryer

Processen, med och utan reCirculating Food Dryer
1

Livsmedlet produceras

2

Livsmedelsprodukten, exempelvis havre-eller sojadryck, och restprodukten i form av blött havrefiber, okara eller drav erhålls

3

Havrefibern/okaran/dravet torkas i reCorculating Food Dryer till en torrsubstanshalt på 95 %

4a

Den torkade havrefibern, okaran eller dravet kan användas för nya matprodukter. Exemplevis som köttsubstitut i hamburgare eller korv, som ingrediens i fiberrikt bröd eller som komplement i hälsokost. Vi har valt att kalla den torkade havrefibern reAOT!

4b

Materialet kan fortfarande användas till foder eller för produktion av biogas.

4c

Vattnet som evaporeras från materialet kan återcirkuleras och användas i processen igen vid behov.

Mer om hur reCirculating Food Dryer gör skillnad i växtbaserad livsmedelproduktion

Från produktionen av växtbaserad mat och dryck bildas en restprodukt med högt inneboende värde. reCirculating Food Dryer kan spelar en avgörande roll i denna process. En utmaning med restprodukten är att den är kortlivad, det vill säga den ruttnar fort om den inte tas om hand på något sätt, slurryn, dravet eller machen är kortlivat, det vill säga det ruttnar fort om det inte tas om hand i en integrerad process. reCiculating Food Dryer kan användas stoppar ruttningsprocessen genom torkning till en torrsubstanshalt som gör att vattenaktiviteten i materialet är så låg att mikrobiell aktivitet avstannar. Detta resulterar i en produkt som är lätt att förvara och kan återanvändas till en värdefull produkt och som även är lätt att transportera tack vare en mindre volym och vikt.

 

Analyser efter torkningsprocessen visar att näringsämnen, energi, protein och enzymer i det torkade materialet finns kvar. Näringsvärdena per 100 gram ökar också då det endast är vatten som tagits bort från materialet. Detta då låga temperaturer i materialet säkerställs så att det inte bränns eller skadas på annat sätt. Detta är självklart något som testas på kundnivå inför varje projekt för att säkerställa innehållet i produkten.

 

reCirculating Food Dryer kan integreras med livsmedelsproduktionen och ta tillvara på den lågvärdiga restvärme som ofta uppstår. Detta håller nere energianvändningen avsevärt och tar också vara på energi som annars skulle gått till spillo. Detta minskar miljöpåverkan, vilket ligger i linje med många livsmedelsproduktioners och bryggeriers åtagande om hållbarhet.

 

 

reOAT

Havredrycksproduktionen har ökat kraftigt i världen och med den även blöta restprodukter av havrefiber. Restprodukterna håller mellan 60-75 % vatten. Trots att det använts för tillverkning av drycker finns fortfarande väldigt mycket näringsämnen som fiber och protein kvar. Det är därför viktigt att ta tillvara på dessa och allra helst återföra in i livsmedelskedjan. Vi har valt att kalla denna biprodukt reOAT! Nu används stora mängder av reOAt otorkad som foder för djur eller för biogasproduktion men torkas reOAT kan det användas inom livsmedelstillverkning som komplement i olika typer av livsmedel vilket kan minska uttaget av råhavre. Idag finns ingen färdig lösning för att torka reOAT och använda för livsmedelskvalitet. Detta har vi löst med reCirculating Food Dryer! Självklart kan även den torkade reOAten även användas till torkat djur-och fiskfoder. Det är det som är det fina med ett stabilt torkat material, det håller längre, öppnar upp fler användningsområden och har ett högre värde.

 

 

Okara/Soja

Okara är en biprodukt som bildas vid produktionen av exempelvis sojamjölk och tofu. Okara har ett högt näringsinnehåll och kan användas till mat, exempelvis vegoburgare, foder till boskap och husdjur men kan också användas som gödsel inom jordbruket då kväveinnehållet är högt. En utmaning är i dagsläget att ta tillvara på okaran innan den ruttnar då dess höga närings-och fuktinnehåll gör förruttnelseprocessen väldigt snabb.

 

Med reCirculating Food Dryer kan förruttnelsen undvikas då en hög torrsubstanshalt erhålls efter torkprocessen. Vattenaktivitetsnivåer blir avgörande för att hålla produkten fri från mikrobiell aktivitet och lagra den över tid. Detta gör att okaran kan lagras och förvaras under en längre tid och effektiviserar transporter.

 

 

Drav

Drav är en biprodukt från produktionen av öl.  Dravet innehåller flera näringsämnen, speciellt protein och fiber. På grund av den dåliga hållbarheten hos drav går mycket av dessa näringsämnen till spillo. Torkas dravet avstannar förruttnelseprocessen och dravet kan tas omhand. Tack vare det höga innehållet av protein och fiber finns flera attraktiva möjligheter att använda dravet inom livsmedlesindustrin. Idag kan det används det främst som exempelvis kraftfoder till djur eller biogas.

 

Dravet skulle också kunna användas som gödning till odling. Det höga proteininnehållet medför en god kvävetillgänglighet.

 

Med en reCirculating Food Dryer kan dravet torkas innan det börjar ruttna och kan på så sätt användas återanvändas.

Torkat drav skulle kunna ersätta mjöl i flera livsmedelsprodukter och på så sätt få en fiberrik tillsats. Detta skulle kunna göras för till exempel pasta, bröd, pajdeg, pizza, nudlar, bars och snacks, kakor och bakverk. Det skulle också kunna användas som fiberrik bas i smoothies och shakes.

 

 

Plant Based Food and Beverages

reCirculating Food Dryer kan användas för att torka flera olika rester från växtbaserade livsmedel och drycker (PBFB), inte bara de som beskrivs ovan. Rester från PBFB-produktionen som torkas kan användas i nya livsmedelsprodukter eller på djurfoderprodukter som råvara som skickas för vidare bearbetning. Vanligtvis har återstoden mycket näringsämnen kvar och har koncentrerats och en produkt med lång hållbarhet är skapad.

 

Resterna har normalt en mycket hög vattenhalt vilket gör dem svåra att torka. Med reCirculating Food Dryer kan man mata in den våta restprodukten direkt och inleda torkningen utan risk för att resten ruttnar eller att näringsämnen påverkas negativt.

 

De traditionella metoderna för att torka restflöden är väldigt energiintensiva. Med reCirculating Food Dryer kan energianvändningen för torkningen reduceras kraftigt samtidigt som kvaltén på slutprodukten ökar. reCirculating Food Dryer håller en hög hygienisk standard vilket gör att slutprodukten blir säker.

 

 

reCirculating Food Dryer byggs i enlighet med livsmedelsstandarder

reCirculating Food Dryer levereras i enlighet med specifika krav i ISO 22000 i ISO 9001. Elajo har lång erfarenhet av att arbeta med höga krav då flera projekt genomförts mot kärnkraftsektorn. En reCirculating Food Dryer som riktas till livsmedel tillverkas i enlighet med dokumenterade säkerhetssystem genom hela processen. Enligt dessa standarder säkerställer Elajo också att leverantörer uppfyller internationella kvalitets-, säkerhets- och pålitlighetsstandarder, där det säkerställs att deras värdekedja har säkra miljöer och även de möter standardens krav.